Zitater

  • Das Friedenslicht, das die dunkelste Zeit des Jahres erhellt, soll uns daran erinnern, dass das wahre Licht durch die Geburt Jesu auf die Erde kam. ..... Zur Sache des Friedens gehört es jedoch auch, dass wir aus unserem Glauben an Gott, den Schöpfer, Sorge für die ganze Schöpfung tragen.

(Papst Johannes Paul II)  • Toleranz, Verständigung, Friede und Freundschaft sind Dinge, die sich wohl jeder wünscht. Dennoch gibt es viel Intoleranz, Diskrininierung und Gewalt in unserer Nachbarschaft, in Serbien, Kroatien, Bosnien. .....
    Die Bereitschaft der Pfadfinder Verantwortung zu tragen, sich für andere einzusetzen, ihre weltweiten Aktivitäten sowie ihre Bereitschaft zu sozialem Einsatz sind Übungsfelder für ein tolerantes Verhalten, für Verständnis und Freundschaft untereinander.

(Hans Koschnick, ehem. EU-Administrator in Mostar)licht
  • Wa mir engem dës speziell Käerz schenken, da weise mir him domat: - ech denken un dech, -ech huele gäer mat dir Kontakt op, - ech maachen en éischte Schrëtt fir Barriären ofzebauen, - ech bidden dir méng Hëllef un, - ech fille mech solidaresch.
    D’Friddensliicht erënnert eis och un eist Engagement: - et motivéiert eis Verantwortung z’iwwerhuelen, eis fir Fridden a Gerechtegkeet anzesetzen an eis u Jesus Christus z’orientéieren.

(Sylvie Bisdorff, fréier Commiss. Gén. a Comm. Int. WAGGGS LGS)


  • Ech sin iwwerzeegt, dass dir an de nächsten Deeg vill Liicht an d’Däischtert brénge wärt an domat nei Hoffnung a munnech Situatiounen, offe Froen a Schicksaler brénge wärt. „ ... Fridden de Mënschen op der Äerd." Wéi e Fest wärt da Krëschtdag sin, wéi en Dram, wann duerch Iech e Stéck vun deem Fridde wiirklech gin as, deen d’Krëschtkand äis all Joer erëm méi no bréngt.

(Ed Welfringer, Grënner v. Friddensliicht zu Lëtzebuerg)  • Dat Liicht, wat dir de Leit bréngt, kënnt vun engem Kand, dat viru bal 2000 Joer gebuere gin as, fir alle Mënschen op dëser Welt Fridden ze bréngen. Dëst Liicht brauch är Hänn, är Häerzer an är Gesiichter fir de Wee bei all Mënschen ze fannen. Dat Liicht wat dir bréngt huet eng Geschicht an eng Spur. D’Liichtspur vum Fridden féiert iwwert Iech an all déi, déi Iech et weidergin hun, zum Härgott, dee wëllt, datt all Mënsche gutt Frënn sin.

(Erny Gillen, Caritas Lëtzebuerg.)  • Alle die bei dieser Feierstunde dabei waren, alle die das Friedenslicht am Schluss der „Veillée" entgegennahmen, um es später weiterzureichen, verbunden mit einer tief menschlichen Geste der Brüderlichkeit, der Freundschaft, der Liebe, der Zärtlichkeit, hatten wohl begriffen, dass geraden dann, wenn wir das Licht der Hoffnung teilen, Gott unter uns schon sein Haus gebaut hat, er schon in unserer Welt lebt. Denn Weihnachten ist auch erfüllte Sehnsucht, sichtbares Licht und spürbare Zuneigung.

(Monique Hermes, Journalistin)

Joomla templates by a4joomla