Virschléi fir d'Aktioun

D’Friddensliicht weiderschenken heescht: en Zeeche vun Zouwendung fir seng Matmënsche ze setzen. Dës Lëscht, mat Méiglechkeeten wéi dir dëst Symbol asetze kënnt, ass sëcherlech net komplett. Iech fale bestëmmt nach méi genial Iddiën an.

 • D’Friddensliicht gehéiert fir d’éischt emol an all Guiden- a Scoutsfamill. Jidderee soll et vum Grupp kréien a kann et fir Chrëschtdag weiderschenken u seng Frëndinnen a Frënn, Noperen a Bekannten.
 • Et kann een d’Friddensliicht och am Kader vun de Krëschtmetten an der Por verdeelen, dat am Sënn vun der Chrëschtbotschaft „... Fridden de Mënschen op der Äerd!"
 • D‘Friddensliicht kann a Kiirchen a Kapellen opgestallt ginn, fir datt d’Leit sech et dohin siche kommen. Duerfir eegent sech besonnesch eis Käerz mat dem Verbandsofzeechen drop.
 • D‘Aktioun Friddensliicht kann mat enger Spendenaktioun fir e gudden Zweck verbonne sinn.
 • D’Friddensliicht kann e Merci fir déi Leit sinn, déi sech am Laf vum Joer besonnesch fir d’Guiden a Scouten agesat hunn.
 • D’Friddensliicht kann a Kliniken, Spideeler, Alters- a Jugendheimer gedroë ginn fir dëse Mënschen en Zeeche vu Solidaritéit ze ginn, eventuell verbonnen mat enger klenger Veillée. Iddiën a Material kritt dir an der Aumônerie vum Verband.
 • Et gëtt immens vill eeler Leit an de Poren oder Leit déi Chrëschtdag aleng doheem oder op der Strumm sinn. Guiden a Scouten kënnen hinnen eng Freed mat dem Friddensliicht maachen a si villäicht och mat e puer selwer gebakene Kichelcher verwinnen.
 • D’Friddensliicht kann u politesch Vertrieder vun der Gemeng verschenkt ginn, verbonne mat engem Hiwäis op Doléancen vum Grupp oder der Jugend am allgemengen un d‘Gemeng.
 • D’Friddensliicht kann d’Joer iwwer um Graw vun engem léiwe Mënsch versuergt ginn.
 • Op Liichtmessdag kënnen d’Liichtebängelcher vun de Kanner d‘Friddensliicht droen.

Am Kader vun engem Komet, enger Expeditioun, Entreprise oder Projet Friddensliicht kënnt Dir aktiv ginn: z.B. duerch de Bau vu Lanteren, d’Géisse vu Käerzen, Baken vu Kichelcher, d’Bastelen vu Gléckwonschkaarten, ......


 

D’Hëllef vum Verband a vun der Jugendpastoral:

 • D’E.A.R. besuergt d’Friddensliicht vu Bethlehem
 • Si organiséiert d’Verdeelung am Kader vun enger besënnlecher Veillée
 • Si besuergt Friddensliichter a -käerzen (op Bestellung)
 • Si gëtt Iddiën fir besënnlech Chrëschtfeieren, Krëppespiller, nei Chrëschtlidder, Basteliddien, Rezepter.
Joomla templates by a4joomla